Regulamin

V Bieg Zajączka Wielkanocnego

I. ORGANIZATOR

 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja klubu Maratończyk Poznań

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

4. Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2019 w Poznaniu w Lasach Miejskich nad Stawem Olszak przy ul. Dymka.

2. Dystans dla biegaczy wynosi:

a) Bieg główny: 5 i 10 km oraz marsz NW 5km

c) Biegi dziecięce: 200m, 600m, 800m

d) Bieg młodzieżowy: 1500m

3. Start będzie miał miejsce przy stawie Olszak przy ul.Dymka.

4. Starty nastąpią w godzinach:

a) godzina 09:00 - 11:20 - biegi dziecięce – młodzieżowe

b) godzina 10:45 - marsz NW 5km

b) godzina 12:00 – bieg główny 5 i 10 km (start falowy wg czasów deklarowanych przy zapisie)

5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami dookoła Stawu Olszak w lesie – bieg ma charakter przełajowy. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 30 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 i 10 km oraz 5km NW jest ograniczona do 1000 osób. W biegach dzieci - 300 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 14 kwietnia 2019 (po tym terminie zgłoszenie jest możliwe w biurze zawodów). Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy
- 18-19 kwietnia 2019 - w godz. 16:00-19:00 Collegium Da Vinci na ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań)

- 20 kwietnia 2019 w biurze zawodów w okolicy startu nad stawem Olszak ul.Abp Dymka  w godzinach 8:30 do 11:00, numery na biegi dzieci do odbioru do godz.9:30.

UWAGA - W dniu zawodów 20 kwietnia odbiór pakietów tylko dla zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro  będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 8:30 do 11:00. Biuro biegów dziecięcych i młodzieżowych czynne w godzinach 8:30-09:30.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa:

w biegu na dystansie 10 km; 5 km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy

• w rajdzie Nordic Walking – brak ograniczeń wiekowych

Biegi dzieci i młodzieży:

 • 09:00 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 4 lat i młodsze) - rocznik 2015 i młodsi
 • 09:05 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 4 lat i młodsze) - rocznik 2015 i młodsze
 • 09:10 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 5 lat) - rocznik 2014
 • 09:15 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 5 lat) - rocznik 2014
 • 09:20 - start biegu 200m (dziewczynki w wieku 6 lat) - rocznik 2013
 • 09:25 - start biegu 200m (chłopcy w wieku 6 lat) - rocznik 2013
 • 09:40 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 7 lat) - rocznik 2012
 • 09:50 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 7 lat) - rocznik 2012
 • 10:00 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 8 lat) - rocznik 2011
 • 10:10 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 8 lat) - rocznik 2011
 • 10:20 - start biegu 600m (dziewczynki w wieku 9 lat) - rocznik 2010
 • 10:30 - start biegu 600m (chłopcy w wieku 9 lat) - rocznik 2010
 • 10:40 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 10 lat) - rocznik 2009
 • 10:50 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 10 lat) - rocznik 2009
 • 11:00 - start biegu 800m (dziewczynki w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2007-2008
 • 11:10 - start biegu 800m (chłopcy w wieku 11-12 lat)-  roczniki 2007-2008
 • 11:20 - start biegu 1500m (młodzież w wieku 13-15 lat) - roczniki 2004-2006

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Natomiast w biegach dzieci pakiet startowy odbiera rodzic lub opiekun.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym biegów 5 i 10 km, NW 5km oraz biegów dzieci i młodzieży uczestnicy otrzymują numer startowy, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal odlewany, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym.

6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Zawodnicy na mecie nie posiadający elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

Opłata startowa za udział w Biegu 10 km; 5 km; rajd Nordic Walking 5 km

Pakiet w wersji A

- płatność dokonana do 31 grudnia 2018 - 40 zł

- od 1 stycznia 2019 do 15 lutego 2019 - 45 zł

- od 16 lutego 2019 do 18 kwietnia 2019 - 50 zł 

- od 19 kwietnia 2019 - 60 zł 

- płatność do 31 stycznia 2018 karnet 4 biegi GP Poznania (IV Bieg Walentynkowy, IV Bieg Zajączka Wielkanocnego, IV Nocny Bieg Świętjański, V Bieg Mikołajkowy Poznań) - 145 zł

Karnet w biegach dzieci 4 biegi GP Poznania (V Bieg Walentynkowy, V Bieg Zajączka Wielkanocnego, V Nocny Bieg Świętjański, VI Bieg Mikołajkowy Poznań) płatność do 11 lutego 2019 - wersja A 165 zł, wersja B z koszulką techniczną 245zł

Pakiet w wersji B

- pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 1 kwietnia 2019)

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi:

Pakiet w wersji A - płatność dokonana do 5 marca 2019 - 15 zł, płatność dokonana do 13 kwietnia 2019 - 20 zł

Pakiet w wersji B -pamiątkowa koszulka techniczna 15 zł + pakiet A (możliwość zakupu do 1 kwietnia 2019)

Udział w biegu dziecięcym i młodzieżowym wynosi: pakiet A 15 zł, pakiet B z koszulką techniczną 30 zł, w biurze zawodów 18 i 19 kwietnia - 30 zł (tylko pakiet A).

- karnet w biegach dzieci 4 biegi GP Poznania (V Bieg Walentynkowy, V Bieg Zajączka Wielkanocnego, V Nocny Bieg Świętjański, VI Bieg Mikołajkowy Poznań) płatność do 11 lutego 2019 - wersja A 65 zł, wersja B z koszulką techniczną 125zł

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

4. Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

5. Opłat można dokonywać:

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Tpay.com. Do 14 kwietnia 2019 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

- w biurze zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (rejestracja musi zostać dokonana ponownie - 50 miejsc)

6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 10 km, 5km oraz marszu NW 5 km Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 30 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

2. Start biegów nastąpi falowo co 2 minuty wg stref startowych wybieranych przy zgłoszeniu.

3. Klasyfikacja w biegu 10 km -  Open 3 pierwsze miejsca

4. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych w każdej kategorii wiekowej chłopcy i dziewczynki – 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczynki

5. Klasyfikacja 5 km -  Open 3 pierwsze miejsca

6. Klasyfikacja w rajdzie Nordic Walking 5 km – Open 3 pierwsze miejsca

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji w innym wypadku nagroda przepada.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 12 kwietnia 2019 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 12 kwietnia 2019). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

4. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu, edycja danych (zmiana/dopisanie klubu sportowego, klasyfikacji dodatkowych) - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia)

5. Przepisanie pakietu B z koszulką możliwością wyboru koszulki musi nastąpić do 1 kwietnia 2019, po tym terminie koszulka zostaje nadana taka jaką wybrał zrzekający się pakietu.

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - kontakt@maratonczykpoznan.pl

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegzajaczka.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. V Bieg Zajączka Wielkanocnego. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

10. Zakaz udziału zawodników z psem - zawodnicy startujący z psem zostaną zdyskwalifikowani.

Ze Sportowym Pozdrowieniem